Personuppgiftshantering

Din personliga integritet och vår hantering av personuppgifter är viktiga för oss på InTransit. För att Du ska känna dig trygg i vår hantering beskriver vi nedan hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.


Inledning

Denna information förklarar hur vi på InTransit behandlar dina personuppgifter. Informationen riktar sig till dig som är:

 • Anställd hos oss
 • Kund
 • Leverantör av produkter eller tjänster
 • Samarbetsparter
 • Söker arbete hos oss
 • Besöker vår hemsida


Personuppgiftsansvarig

InTransit Mobility Engineering AB, med organisationsnummer 559247–0883, är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom bolaget och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.  


Definition av ”Personuppgift”

En personuppgift är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig till exempel namn, adress, foto och telefonnummer.  


Personuppgiftsinsamling, grunder och syfte 

InTransit behandlar de uppgifter som samlas in eller lämnas till oss.  


Hur vi samlar in uppgifter

Vi kan samla in uppgifter om dig på olika sätt:

Direkt från dig när du till exempel kontaktar oss genom våra kontaktuppgifter på vår hemsida.

 • Direkt från dig eller ditt företag som du representerar när vi ingår i ett affärsrelaterat avtal med varandra.  
 • Från andra källor som till exempel affärspartners
 • Från offentliga register

 

Grunder till behandlingen av personuppgifter

All vår personuppgiftshantering har en legal grund. Till exempel behandlas dina personuppgifter enligt följande grunder:

 • Fullgöra av ett avtal, till exempel att vi ska kunna leverera våra tjänster eller att vi ska få tjänster/produkter från våra leverantörer.  
 • Samtycke från dig till exempel när du skickar in dina uppgifter för att söka arbete hos oss.
 • InTransit’s berättigade intressen.


Syfte till behandlingen av personuppgifter

I kombination med grunderna finns ett syfte med behandlingen av dina personuppgifter. Vår behandling sker bland annat på grund av:

 • Tillhandahålla våra konsulttjänster
 • Ta emot tjänster och/eller produkter från leverantörer
 • Marknadsföring
 • Ha ett uppdaterat kundregister
 • Rekrytera personal
 • Återkoppla till personer som har ställt fråga till oss på InTransit
 • I övrigt uppfylla skyldigheter som åläggs bolaget genom lagar och förordningar.  


Vilka personuppgifter som samlas in

De personuppgifter som vi inom InTransit behandlar är bland annat:

 • Grundläggande personuppgifter och kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, företagstillhörenhet och befattning.  
 • Ekonomisk information så som skatteuppgifter och bankkonto.
 • Övriga personuppgifter som du skickar till oss eller som vi på annat sätt kan inhämta kopplat till det specifika ärendet.  


Lagring av personuppgifter

Personuppgifter behandlas så länge som krävs för att uppfylla ändamålen eller om det krävs enligt gällande lagar och förordningar.   När en personuppgift inte längre krävs för att uppfylla ändamålet tas de bort inom InTransits system.


Vidarebefordran av personuppgifter 

All spridning av personuppgifter ska på förhand vara överenskommen. Mellan mottagaren av personuppgifter och InTransit finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal.  Om uppgifter behöver lämnas ut till ett land utanför EU/EES-området så säkerställer vi alltid att behandlingen kan ske enligt en skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.  


Skydd av personuppgifter 

Vi skyddar samtliga personuppgifter och har organisatoriska och tekniska förutsättningar för att personuppgifter endast är tillgängliga för de som behöver uppgifterna för deras arbete. Vi bedriver ett systematiskt skyddsarbete och genomför löpande kontroller så att våra skyddssystem, rutiner och arbetssätt fungerar. Vid händelser rapporteras detta som incidenter och dessa analyseras och åtgärdas.  


Dina rättigheter 

När dina personuppgifter har lagrats av oss inom InTransit har du, enligt dataskyddslagstiftningen, vissa rättigheter.

 • Rätt om information och tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt till att rätta dina personuppgifter
 • Rätt till att radering av egna personuppgifter / rätt att bli bortglömd
 • Rätt till att begränsning viss behandling  
 • Rätt att invända sig mot viss behandling
 • Rätt att ta emot befintliga uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

 

Kontakt

Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering eller vill åberopa några av dina rättigheter kan du kontakta oss via:

info@intransitgroup.se